Download

Tổng hợp văn bản pháp luật về Xây dựng (sắp xếp theo thời gian ban hành)
Luật xây dựng 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
Luật số 03/2016/QH14 bãi bỏ Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017
Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 (50/2014/QH13) có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
 
STT Số hiệu Nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
I. Luật
1 50/2014/QH13 Luật Xây dựng 18/06/2014 01/01/2015 Thay thế luật Xây dựng số 16/2003/QH11
2 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư 22/11/2016 01/01/2017 Bãi bỏ một số điều, khoản của các luật sau đây: a) Khoản 1 Điều 19 của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13; b) Điều 151 của Luật xây dựng số 50/2014/QH13.
II. Nghị định
1 32/2015/NĐ-CP Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 25/03/2015 10/05/2015 Thay thế NĐ số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009
2 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 22/04/2015 16/05/2015 Thay thế NĐ số 48/2010/NĐ-CP, 207/2013/NĐ-CP
3 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng 06/05/2015 30/06/2015 Thay thế NĐ số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005
4 46/2015/NĐ-CP Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 12/05/2015 01/07/2015 Thay thế NĐ số 114/2010/NĐ-CP15/2013/NĐ-CP
5 59/2015/NĐ-CP Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015 05/08/2015 Thay thế NĐ số 12/2009/NĐ-CP, 83/2009/NĐ-CP, 64/2012/NĐ-CP,... 
6 119/2015/NĐ-CP Quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 13/11/2015 10/02/2016  
7 42/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng 05/04/2017 01/06/2017 Sửa đổi, bổ sung NĐ số 59/2015/NĐ-CP
8 53/2017/NĐ-CP Quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng 08/05/2017 25/06/2017  
9 139/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.  27/11/2017 15/01/2018  
           
10 68/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 14/08/2019 01/10/2019 Thay thế NĐ số 32/2019/NĐ-CP ngày 25/03/2019
III. Thông tư (Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh Xã Hội)
1 02/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.  12/01/2015 01/03/2015  
2 01/2015/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 20/03/2015 15/05/2015 Không còn sử dụng hệ số phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực trong công thức tính lương nhân công.
3 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp 06/05/2015 01/07/2015 Thay thế TT 01/2010/TT-BKH và TT 02/2010/TT-BKH
4 26/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước 14/07/2015 01/09/2015  
5 05/2015/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ 30/10/2015 01/01/2016 Thay thế TT 10/2014/TT-BXD
6 09/2016/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước 18/01/2016 05/03/2016 Thay thế TT 19/2011/TT-BTC và TT 04/2014/TT-BTC
7 03/2016/TT-BXD Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng 10/03/2016 15/05/2016 Thay thế TT số 10/2013/TT-BXD; 09/2014/TT-BXD
8 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng 10/03/2016 15/05/2016  
9 05/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10/03/2016 15/05/2016 Thay thế TT số 01/2015/TT-BXD 
10 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 10/03/2016 01/05/2016 Thay thế TT số 04/2010/TT-BXD, 06/2010/TT-BXD, 02/2011/TT-BXD
11 07/2016/TT-BXD Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng 10/03/2016 01/05/2016  
12 08/2016/TT-BXD Hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng 10/03/2016 01/05/2016  
13 10/2016/TT-BXD Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng 15/03/2016 30/04/2016  
14 12/2016/TT-BXD Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù 29/06/2016 15/08/2016  
15 13/2016/TT-BXD Hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng 29/06/2016 15/08/2016  
16 14/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 30/06/2016 15/08/2016  
17 15/2016/TT-BXD Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng 30/06/2016 15/08/2016  
18 16/2016/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện Nghị định 59/2015/NĐ-CP về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 30/06/2016 15/08/2016  
19 17/2016/TT-BXD Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng 30/06/2016 01/09/2016  
20 18/2016/TT-BXD Hướng dẫn về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình 30/06/2016 15/08/2016  
21 24/2016/TT-BXD Sửa đổi thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng 01/09/2016 01/09/2016  
22 26/2016/TT-BXD Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 26/10/2016 15/12/2016  
23 171/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch 27/10/2016 01/01/2017  
24 172/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng 27/10/2016 01/01/2017  
25 209/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở 10/11/2016 01/01/2017  
26 210/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng 10/11/2016 01/01/2017  
27 258/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy 11/11/2016 01/01/2017  
28 329/2016/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 26/12/2016 01/03/2017  
29 30/2016/TT-BXD Hướng dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình 30/12/2016 20/02/2017  
30 01/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng 06/02/2017 01/04/2017  
31 02/2017/TT-BXD Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn 01/03/2017 15/04/2017  
32 03/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng 16/03/2017 01/05/2017  
33 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 30/03/2017 15/05/2017  
34 05/2017/TT-BXD Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 05/04/2017 01/06/2017  
35 13/2017/TT-BXD Qui định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng 08/12/2017 01/02/2018  
IV. Quyết định
1 79/QĐ-BXD Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng 15/02/2017 01/03/2017 Thay thế QĐ số 957/QĐ-BXD
2 451/QĐ-BXD Công bố hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình 23/05/2017 05/06/2017 Thay thế QĐ số 788/QĐ-BXD
3 706/QĐ-BXD Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 30/06/2017 30/06/2017  
4 964/QĐ-BXD công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình 20/09/2017 20/09/2017 Thay thế QĐ số 1129/QĐ-BXD   
Visited: 8292856 | Online: 5885