Download

Quyết định số 964/QĐ-BXD ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình
Ngày 20/09/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 964/QĐ-BXD về việc công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/09/2017 và thay thế Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.
 
Download tập tin đính kèm:
QĐ số 964/QĐ-BXD ngày 20/09/2017   
Visited: 8292910 | Online: 5939