Download

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình
Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong xây dựng công trình.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/05/2017 và thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
 
Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017   
Visited: 8292718 | Online: 5747