Download

Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng
Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng Quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018 và thay thế Thông tư số 09/2012/TT-BXD ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng.
 
 
Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017   
Visited: 8292971 | Online: 6000