Download

Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở doanh nghiêp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng I: 2.700.000 đồng/tháng; vùng II: 2.400.000 đồng/tháng; vùng III: 2.100.000 đồng/tháng và vùng IV: 1.900.000 đồng/tháng.
Ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:
- Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
- Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
- Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
- Mức 1.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2013, mức lương tối thiểu vùng như trên được áp dụng từ ngày 01/01/2014.
 
Nghị định này thay thế nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012.

Download tập tin đính kèm:
Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2014   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

TP.HCM vẫn chưa có văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP, bây giờ lại có tiếp NĐ mới cho năm 2014, khi nào thì TP.HCM mới có hướng dẫn đây.

Visited: 6451973 | Online: 2417