Download

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ban hành theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND TP. Hồ Chí Minh
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ban hành theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND TP. Hồ Chí Minh.
 
Lưu ý: Hiện nay đang tồn tại 2 bảng giá ca máy và thiết bị thi công khu vực TPHCM như sau:
1. Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công TP.HCM trang bìa có đặc điểm sau: Không có số QĐ ban hành và phía dưới trang có ghi TP.HCM 04/2006 (*).
2. Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị thi công TP.HCM trang bìa có đặc điểm sau: Có ghi số QĐ ban hành và phía dưới trang bìa có ghi Năm 2006 (**).
Qua kiểm tra đối chiếu với bộ đơn giá XDCB của TP.HCM, chúng tôi nhận thấy (**) mới là bảng giá ca máy đã sử dụng để tính chi phí máy thi công trong bộ đơn giá XDCB của TP.HCM ban hành theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND.

Download tập tin đính kèm:
Bảng giá ca máy và thiết bị thi công thành phố Hồ Chí Minh   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

Bảng giá ca may này thiếu trang 7 và 8

Visited: 6451971 | Online: 2415