Download

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013: Hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng
Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.
Ngày 31 tháng 12 năm 2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 và Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính.

Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 219/2013/TT-BTC   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 6646874 | Online: 210